Regulamin Restiwalu Nowej Ziemi

Regulamin Restiwalu 12 Wibracji Nowej Ziemi


1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Restiwalu Nowej Ziemi jest Stowarzyszenie Kooperatywa ul. Legnicka 65, 53-671 Wrocław, NIP: 7123451063

1.2 Restiwal Nowej Ziemi odbędzie się w dniach 26-28 lipca 2024 w Malowej Zagrodzie, Kawęczyn, ul. Gościnna 22, koło Tarczyna. 

1.3 Regulamin jest kierowany do wszystkich Osób które będą przebywały na terenie Restiwalu w trakcie trwania imprezy. Wejście na teren Restiwalu w trakcie jego trwania jest potwierdzeniem zgody na stosowanie się do zaleceń niniejszego Regulaminu.

1.4 Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania imprezy, zmiany daty Restiwalu, miejsca Restiwalu oraz programu - w przypadku zaistnienia okoliczności na które Organizator nie miał wpływu. Dotyczy to przede wszystkim okoliczności które są konsekwencją zjawisk naturalnych, decyzji sądów lub innych urzędów lub innych czynników poza zakresem decyzyjnym Organizatora.

1.5 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe skutkujące utratą zdrowia lub życia - poza zakresem opisanym w polisie OC, którą Organizator jest obowiązany wykupić.

1.6 Restiwal jest imprezą przyjazną naturze, ludziom i zwierzętom. Organizator zwraca się do wszystkich Uczestników Restiwalu o respektowanie zasady priorytetu Miłości i Wsparcia we wszystkich sytuacjach spornych, dyskusyjnych lub potencjalnie konfliktowych - w zgodzie z dekalogiem 12 wibracji Kooperatywy Światła.


2. Zakup biletu oraz obecności na Restiwalu

2.1 W Restiwalu może uczestniczyć każda osoba, która nabyła bilet lub uzyskała od organizatorów stosowne pozwolenie.

2.2 Bilet na Restiwal możesz nabyć poprzez stronę www.restiwalnowejziemi.com lub bezpośrednio przy wejsciu na teren imprezy w czasie jej trwania.

2.3 Bilet na trzydniowy Restiwal upoważnia do przebywania na terenie, na którym odbywa się Restiwal od 26.07.2024 godz. 13.00 do 28.07.2024 godz. 16.00. Blety jednodniowe  obejmują udział w Restiwalu w godzinach 10:00 - 24.00

2.4 Dzieci do 3 roku życia mogą przebywać na festiwalu za darmo, jednak tylko pod opieką dorosłego posiadającego ważny bilet.

2.5 Osoby, które do dnia rozpoczęcia Restiwalu nie ukończyły 18 -tego roku życia mogą przebywać na terenie Festiwalu tylko pod opieką osoby pełnoletniej. W takim przypadku

opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika przez cały okres trwania Restiwalu.

2.6. Zakup biletu jest bezzwrotny.

2.7. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy wejścia na Restiwal osobom, które:

● 2.7.1 Są pod widocznym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających

● 2.7.2 Osobie posiadającej niebezpieczne przedmioty w tym broń, materiały wybuchowe, petardy, środki odurzające, alkohol, wyroby pirotechniczne.

● 2.7.3 Osobie jawnie agresywnej lub w jakikolwiek innych sposób stwarzającej zagrożenie dla innych uczestników Restiwalu lub mienia.

2.8. Każdy przebywający na terenie Restiwalu jest zobowiązany do posiadania opaski restiwalowej wydawanej w punkcie informacyjnych Restiwalu osobom posiadającym bilet. Upoważnia ona do wielokrotnego wchodzenia oraz wychodzenia z miejsca, w którym odbywa się Restiwal.

2.9. Udostępnianie swojej opaski restiwalowej innym osobom jest zabronione.

2.10. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia opaski należy niezwłocznie zgłosić się do punktu informacyjnego. Osoby bez opasek będą proszone o opuszczenie terenu Restiwalu.

2.11. Zmiana programu nie jest podstawą do zwrotu biletu.

2.12. Osoby posiadające opaskę w trakcie trwania Restiwalu są użytkownikami terenu, na którym odbywa się Restiwal.

2.13. Ilość biletów jest ograniczona.


3. Prawa i obowiązki Organizatora

3.1. Organizator ma prawo wyprosić z Restiwalu każdego kto narusza postanowienia Regulaminu. Osobom wyproszonym nie przysługuje prawo do zwrotu biletów.

3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Restiwalu

3.3. Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunku uczestników Restiwalu na zdjęciach lub filmach z Restiwalu. Kupując bilet uczestnik Restiwalu akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na filmach i zdjęciach promujących, dokumentujących Restiwal.


4. Prawa i obowiązki uczestników Restiwalu

4.1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania opaski restiwalowej

4.2. Uczestnicy Restiwalu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4.3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

4.4. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania poleceń organizatorów Restiwalu i poszanowani terenu, na którym odbywa się Restiwal.

4.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie, na którym odbywa się Restiwal. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia oraz natury. Prosimy o objęcie specjalną troską wszystkich zwierząt, które mogą się na terenie Restiwalu pojawić w czasie trwania imprezy.

4.6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów w poszczególnych strefach Restiwalu.


5. Zwierzęta na Restiwalu 12 Wibracji:

5.1. Organizatorzy Restiwalu zapraszają do udziału w imprezie zwierzęta wraz ze swoimi opiekunami. Wszelako obowiązuje zakaz wprowadzania (wnoszenia) na teren Restiwalu zwierząt agresywnych oraz zwierząt potencjalnie niebezpiecznych, jak gady, płazy, pająki itp.

5.2. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie zwierzaka oraz za utrzymanie po nim czystości.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia uczestnika wraz ze zwierzakiem w przypadku naruszenia przez zwierzaka ciszy, spokoju, porządku a w szczególności w wypadku agresji w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

5.4 Wstęp zwierzaczków na Restiwal jest bezpłatny zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.restiwalnowejziemi.com


6. Postanowienia końcowe:

6.1. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualny regulamin jest dostępny na www.restiwalnowejziemi.co

6.2. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

6.4. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z Restiwalem odbywa się poprzez formularz kontaktowy na stronie www.restiwalnowejziemi.com lub adres: restiwal@kooperatywa-swiatla.com