Regulamin Restiwalu 12 Wibracji            

STREFA WYSTAWCÓW
1. Postanowienia ogólne1.1 Organizatorem Restiwalu 12 Wibracji jest Stowarzyszenie Kooperatywa Światła, ul. T. Zana 11a, 20-601 Lublin, NIP  712 345 10 63 , Numer KRS 0001023738

1.2. Restiwal 12 SWibracji odbędzie się w dniach 28-30 lipca 2023 w Bolimowie w Zaścianku Babie Lato 

1.3. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które wykupią  w strefie Wystawcy swoje stoisko podczas  trwania imprezy. Każdy uczestnik Restiwalu 12 Wibracji przebywający na jego terenie, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

1.4. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania imprezy, zmiany daty Restiwalu, miejsca Restiwalu oraz programu. 

1.5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe skutkujące utratą zdrowia lub życia.

1.6 Restiwal jest imprezą przyjazną naturze, ludziom i zwierzętom. Na terenie Restiwalu jest nakaz okazywania sobie Wsparcia , Pomocy i Miłości.
1.7. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Restiwalu,  strefy wystawców  1.8. Uczestnicy  są ponadto zobowiązani do przestrzegania: 

a) „Postanowień szczegółowych”, 

b) „Warunków uczestnictwa”, 

c) „Zakresu tematycznego targów” 

d) regulaminu  „Strefa Wystawców” Za pośrednictwem strony www. restiwal-12-wibracji.pl będa dokonywane  zamówienia stoisk i zawierane umowy on-line. 

e) „Przepisów technicznych i przeciwpożarowych”. 

1.9. „Postanowienia szczegółowe”, „Warunki uczestnictwa” i „Zakres tematyczny  targów” są ustalane odrębnie na każdą edycję Restiwalu  i wraz z niniejszym Regulaminem 

1.10. W targach mogą uczestniczyć podmioty prezentujące ofertę zgodną z „Zakresem tematycznym targów”. Jeżeli oferta nie znajduje odpowiednika w „Zakresie tematycznym targów”, ale jest do niego zbliżona lub pokrewna, jej wystawienie na targach wymaga zgody Kooperatywy Światła

2. Zasady uczestnictwa2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY 2.1.1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez: a) wysłanie  formularza zgłoszeniowego  wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (usługobiorcy, płatnika) dokonującego zgłoszenia uczestnictwa w Strefie Wystawcy .Formularz zgłoszeniowy znajduje sie na stronie www.restiwal-12-wibracji.pl w sekcji  WSPÓŁPRACA. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30. 06.2023Następnie, po otrzymaniu od Kooperatywy Światła  odpowiedzi zwrotnej z potwierdzeniem miejsca należy postępować zgodnie z instrukcjami.Miejsce w Strefie Wystawców będzie zarezerwowane po dokonaniu opłaty za udostępnienie powierzchni wystawienniczej, o których mowa w „Warunkach uczestnictwa”. Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się za dokonane w dniu, w którym zostaną spełnione powyższe warunki. 2.2 Zamówienie powierzchni wystawienniczej, będące elementem zgłoszenia uczestnictwa w Strefie Wystawców , polega na wskazaniu rodzaju i wielkości powierzchni wybranej z oferty Kooperatywy Światła  przedstawionej na formularzu zgłoszenia uczestnictwa oraz w mailu zwrotnym , po wysłaniu Formularza.2.3 . Kooperatywa Światła informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Strefie Wystawcy oraz o zawarciu umowy drogą elektroniczną (e-mail), wskazując, że wystawiony w formie elektronicznej dokument „Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa”, w którym określa wielkość i rodzaj przydzielonej powierzchni wystawienniczej oraz jej lokalizację.
Za datę zawarcia umowy uczestnictwa przyjmuje się datę wysyłki przez Kooperatywę Światła do kontrahenta informacji elektronicznej (e-mail) o „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa”. KŚ zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w Strefie Wystawców (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, wyczerpania możliwości lokalizacyjnych Strefy), o której poinformują drogą elektroniczną (e-mail), 2.4 KŚ przydzielają powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne Strefy Wystawców oraz, w miarę możliwości, życzenia zamawiającego. 2.5 Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni, a także innych elementów umowy uczestnictwa w targach przez podmiot, który dokonał zgłoszenia (zamawiający, usługobiorca) wymagają jego stosownych działań za pośrednictwem formy pisemnej pod rygorem nieważności . 2.6. Podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa jest zobowiązany do dokonania opłaty za zgłoszenie wystawcy, 2.7 Wysokość opłaty za zgłoszenie wystawcy, zasady jej płatności i świadczenia są określone w „Warunkach uczestnictwa” Strefy Wystawców
2.8 Przekazanie powierzchni wystawienniczej w użytkowanie uczestnikowi targów nastąpi pod warunkiem uregulowania wymagalnych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania przed rozpoczęciem targów, KŚ zastrzegają sobie prawo do nie udostępnienia powierzchni wystawienniczej do czasu ich zapłaty.
3. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA
3.1. Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa (zawartej w dacie otrzymania „Potwierdzenia Uczestnictwa”) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.2. W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa przed 30.06.2023 wszelkie wpłaty zostaną zwrócone
3.3. Podmiotom, które odwołały ofertę uczestnictwa w targach albo odstąpiły od umowy uczestnictwa w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia targów przysługuje zwrot wpłat z tytułu udostępnienia powierzchni. W takim przypadku KŚ dokona zwrotu kaucji na rachunek bankowy podmiotu, który dokonał zgłoszenia (usługobiorcy, płatnika)3.4 . Odstąpienie od umowy uczestnictwa w targach po upływie dnia 28.06.2023 powoduje przepadek wpłaty .
4 WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE
4.1 Wystawca ma obowiązek zgłoszenia jako współwystawców podmioty, które korzystają z części powierzchni / stoiska wystawcy i prezentują własne produkty i/lub usługi przy udziale własnego personelu. Zgłoszenia współwystawców należy dokonać on-line za pośrednictwem e -maila festiwal.kooperatywaswiatla@gmail.com 4.2 KŚ wyrażają zgodę na udział współwystawcy/-ów w „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa” albo wystawiając odrębny dokument z taką zgodą i udostępniając go w sposób analogiczny jak Potwierdzenie, tj. za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mail). Bez zgody KŚ wystawca nie jest uprawniony do oddawania powierzchni / stoiska lub jego części do używania innym podmiotom. W przypadku udostępnienia powierzchni podmiotom niezgłoszonym jako współwystawcy, KŚ ma prawo do obciążenia wystawcy karą umowną odpowiadającą wartości opłaty za zgłoszenie współwystawcy. Wystawca odpowiada za eksponaty i inne materiały współwystawcy jak za własne eksponaty i materiały, 4.3 Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki wystawcy, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 4.4. Wystawca / współwystawca może zgłosić, jako firmy reprezentowane podmioty, których produkty i / lub usługi są prezentowane na stoisku wystawcy, ale bez udziału personelu firmy reprezentowanej. Zgłoszenia firm reprezentowanych należy dokonać on-line za pośrednictwem e-maila.. Dane zgłoszonych firm reprezentowanych są umieszczane w katalogu w spisie firm reprezentowanych, ze wskazaniem wystawcy / współwystawcy, który je reprezentuje. Z tytułu zgłoszenia firm reprezentowanych nie pobiera się dodatkowych opłat. 4.5. Wystawca ma obowiązek poinformować zgłaszanych przez siebie Współwystawców o postanowieniach niniejszego Regulaminu, w szczególności o zawartych w nim przepisach porządkowych, a także o Postanowieniach Szczegółowych odnoszących się do danych targów. Wystawca oraz Współwystawca mają obowiązek poinformować personel stoiska o przepisach porządkowych wynikających z niniejszego Regulaminu, a także o Postanowieniach Szczegółowych odnoszących się do danych targów, a w przypadku targów, , również o treści Regulaminu .Wystawca ma obowiązek poinformować swój personel oraz wykonawcę prac montażowych i demontażowych związanych z budową i wyposażeniem stoiska albo realizowaniem aranżacji powierzchni ekspozycji o przepisach technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenach KŚ 4.6 Wystawca / współwystawca odpowiada za eksponaty i inne materiały firmy przez siebie reprezentowanej jak za własne eksponaty i materiały.
5. WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
5.1  W przypadkach realizacji przyłączy elektrycznych, w wyniku zamówienia usługi budowy i wyposażenia stoiska (o której mowa powyżej) albo odrębnego zamówienia przyłączy elektrycznych, od podmiotu dokonującego zamówienia KŚ  pobierają opłatę za użytkowanie sieci energetycznej. Dla zamawiających powierzchnie zabudowane / stoiska wystawiennicze, wyposażone w przyłącza elektryczne (gniazda , oświetlenie itp.), z oferty przedstawionej w Ofercie, opłata za użytkowanie sieci energetycznej jest wkalkulowana w ceny tych powierzchni 5.2  Wysokość opłat za użytkowanie sieci energetycznej KŚ jest uzależniona od mocy przyłącza elektrycznego i czasu użytkowania sieci (czasu trwania targów). Wysokość opłat obowiązujących na danych targach i zasady ich płatności są określone w „Warunkach uczestnictwa” 5.3 . Przyłącza techniczne do stoisk: elektryczne, usługi związane z podwieszaniem elementów do stałej konstrukcji w pawilonach oraz inne realizowane na terenach Strefie Wystawców są wykonywane wyłącznie przez KŚ 5.4  Opaski  uprawniające do wstępu i wjazdu na teren Strefy Wystawców  oraz zasady wstępu, wjazdu i parkowania są określone w „Postanowieniach szczegółowych” Zamówień opasek  wstępu, wjazdu i parkowania nie wkalkulowanych w opłaty za zgłoszenie wystawcy i za zgłoszenie współwystawcy, należy dokonać on-line za pośrednictwem maila : festiwal.kooperatywaswiatla@gmail.com  „
6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW
6.1. Wyroby prezentowane na targach (w szczególności maszyny i urządzenia) powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wymaganymi normami, dotyczącymi zwłaszcza bezpieczeństwa, określonymi w stosownych przepisach prawa. Jeżeli wyrób prezentowany na targach nie został poddany wymaganej prawem ocenie zgodności z normami, wystawca powinien umieścić stosowną informację na stoisku, w widocznym miejscu. 6.2 Zaleca się wystawcom / współwystawcom uzyskanie we własnym zakresie, przed wystawieniem własnych produktów na targach, informacji na temat przepisów obowiązujących w zakresie ochrony własności przemysłowej, praw autorskich, ochrony konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nadto, zaleca się wystawcom / współwystawcom dysponowanie podczas targów kompletną dokumentacją potwierdzającą uprawnienie do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej wykorzystywanych w związku z uczestnictwem w targach, w szczególności w towarach lub usługach wystawcy / współwystawcy, będących przedmiotem ekspozycji oraz wykorzystywanych w materiałach reklamowych, promocyjnych lub będących elementem wystroju lub zabudowy stoiska. Dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim mogą stanowić w szczególności wyciągi z właściwych rejestrów praw własności przemysłowej, dokumenty stanowiące potwierdzenie wnoszenia opłat okresowych, dokumenty potwierdzające autorstwo lub przysługiwanie autorskich praw majątkowych z innego tytułu, w tym umowy w przedmiocie nabycia tych praw lub umowy licencyjne6.3. W świetle przepisów obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie własności przemysłowej, istnieje możliwość ubiegania się o pierwszeństwo z wystaw (targów) do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wystawy (targi) organizowane przez KŚ mające przywilej pierwszeństwa są wskazane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w stosownym obwieszczeniu. KŚ wystawią zaświadczenie o wystawieniu wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wniosek zainteresowanego wystawcy / współwystawcy, uwzględniając wymogi dotyczące dowodów pierwszeństwa ustalone przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej. Pierwszeństwo z wystawy może stanowić podstawę zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do wynalazków lub znaków towarowych istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego w przypadku wystawienia wynalazku lub oznaczonego znakiem towarowym towaru lub usługi na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych. Ponieważ wystawy (targi) organizowane przez KŚ nie mają takiego charakteru, dlatego w celu uzyskania ochrony prawnej zaleca się zgłaszanie wynalazków do urzędu patentowego przed ich wystawieniem na targach. 6.4. Wyłączona jest odpowiedzialność KŚ za szkody wynikające z naruszenia przez innych uczestników targów praw wystawców / współwystawców, w szczególności praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych, a także za szkody wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na szkodę wystawcy / współwystawcy przez innego uczestnika targów. Wyłączona jest również odpowiedzialność KŚ za szkody wynikające z rozstrzygnięć sporów wydanych przez Eksperta w oparciu o postanowienia Regulaminu 6.5. W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słownomuzycznych, uczestnik targów jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz stosownego wynagrodzenia (tantiem), zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa. 6.6. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy okoliczność naruszenia przez Wystawcę praw własności intelektualnej innego Wystawcy lub osoby trzeciej lub popełnienia na ich szkodę czynu nieuczciwej konkurencji w świetle dostępnych, wiarygodnych informacji nie budzi uzasadnionych wątpliwości, KŚ - a w przypadku targów, o których mowa Ekspert - może: a) nakazać Wystawcy usunięcie ze stoiska bądź zasłonięcie spornych eksponatów; b) nakazać Wystawcy stałe zamknięcie stoiska; W przypadku niewykonania powyższego KS zlecą zasłonięcie lub usunięcie eksponatów ze stoiska albo zamknięcie stoiska na koszt i ryzyko Wystawcy. 6.7. Wystawca gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej wykorzystywanych w związku z uczestnictwem w targach, w szczególności w towarach lub usługach współwystawcy lub firmy reprezentowanej, będących przedmiotem ekspozycji oraz wykorzystywanych podczas targów w materiałach reklamowych, promocyjnych lub będących elementem wystroju lub zabudowy stoiska. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie wobec KS jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia przez Wystawcę jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, lub z tytułu popełnienia przez Wystawcę czynu nieuczciwej konkurencji, Wystawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę KŚ przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności - jeśli w okolicznościach danej sprawy będzie to możliwe – wstąpić do postępowań w miejsce lub obok KŚ według wyboru KŚ. W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do współdziałania z KŚcelem uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia, w tym w szczególności oddalenia roszczeń osób trzecich albo uzyskania rozstrzygnięcia o tożsamym skutku, a gdy to nie będzie możliwe, zmniejszenia ich wysokości. Jeżeli pomimo spełnienia powyższych przesłanek, zgodnie z ostatecznym i prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub sądu polubownego lub ugodą, KŚ zobowiązane będą do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz osób trzecich lub poniosą jakąkolwiek szkodę, Wystawca zobowiązany będzie do zwrotu KŚ wszelkich faktycznie poniesionych kosztów oraz naprawienia poniesionej szkody związanej z powyższym, a w szczególności zwróci równowartość pokrytych przez KŚ roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie lub wydanie uzyskanych korzyści, grzywien, kosztów itp., w tym kosztów obsługi prawnej oraz kosztów postępowania sądowego, administracyjnego, arbitrażowego itp. (w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości stawki minimalnej opłat za czynności adwokackie/radców prawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości obowiązującym w danym postępowaniu sądowym).

7 PRZEPISY PORZĄDKOWE I BEZPIECZEŃSTWA 7. Terminy i godziny otwarcia targów, okresy montażu i demontażu stoiska oraz godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych, a także zasady wjazdu i parkowania pojazdów, określają „Postanowienia szczegółowe”. 7.1. W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody KŚ. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność ochrony wzoru użytkowego przed nieuczciwą konkurencją) i za zgodą KŚ wystawca może ograniczyć dostęp szerokiej publiczności do części swojego stoiska i umożliwić wstęp tylko osobom posiadającym stosowne zaproszenia. Powinien jednak zapewnić obsługę stoiska w zakresie udzielania zwiedzającym odpowiednich informacji. 7.2 Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym targów.7.3 Maksymalne natężenie dźwięku na stoisku, związane na przykład z wykonywaniem lub odtwarzaniem utworów muzycznych podczas trwania targów, nie może przekroczyć 70 dB (ograniczenie hałasu). Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk. Na żądanie KŚ uczestnik targów powinien obniżyć do wymaganego poziomu natężenie hałasu oraz dokonać właściwego ustawienia aparatury nagłośnieniowej lub innych urządzeń. W przypadku niewykonania powyższego, KŚ zaprzestanie dostarczać na stoisko energię elektryczną lub sprężone powietrze albo dokonają zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów. 7.4 Sprzątanie stoisk w okresie trwania targów odbywa się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających, według zasad określonych w „Postanowieniach szczegółowych” danych targów. 7.5 Uczestnicy targów (wystawcy i współwystawcy) oraz wykonawcy stoisk są zobowiązani: a) do właściwego i ostrożnego wykonywania czynności montażu / demontażu stoisk i eksponatów (maszyn, urządzeń itp.) oraz czynności prezentacji eksponatów podczas targów, aby nie dokonać uszkodzeń infrastruktury KŚ ani stoisk i mienia innych uczestników targów; b) po montażu, a przed rozpoczęciem targów - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po wyposażeniu stoiska i wykonaniu aranżacji ekspozycji; c) po zakończeniu targów - do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdemontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do ostatniego dnia demontażu stoiska. Odpady wygenerowane w związku z montażem stoisk, a także w czasie trwania targów, należy wrzucać do pojemników zlokalizowanych przed pawilonami i oznakowanych zgodnie 11 z obowiązującą na terenach MTP zasadą selektywnej zbiórki odpadów. Odpady związane z demontażem stoisk, w tym odpady wielkogabarytowe, należy wrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów. Zabronione jest wyrzucanie na terenie KŚ lub innym terenie objętym lokalizacją targów organizowanych przez KŚ odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Należy je usunąć we własnym zakresie. Z tytułu wywozu odpadów KŚ pobierają od uczestników targów (wystawców) wykonujących zabudowę stoiska lub innej ekspozycji we własnym zakresie oraz od podmiotów wykonujących zabudowę stoisk lub innych ekspozycji na rzecz wystawców opłatę ustaloną według zasad określonych w „Warunkach uczestnictwa”. 7.6 Usunięcie eksponatów ze stoiska lub innej ekspozycji oraz demontaż stoiska lub innej aranżacji przestrzeni przed zakończeniem targów są zabronione, z wyjątkiem przypadków, w których odbywa się to w oparciu o Regulamin Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu targów dla zwiedzających w ostatnim dniu targów. 7.7 Pozostawione bez powiadomienia KŚ elementy obudowy i wyposażenia stoiska lub aranżacji powierzchni innej ekspozycji, nie usunięte ze stoiska lub innej ekspozycji i terenu przyległego przez uczestnika targów (wystawcę, współwystawcę) i wykonawcę stoiska w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone z zamiarem wyzbycia się własności, a KŚ postąpią z nimi według własnego uznania. 7.8 Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia. Przedmioty pozostawione bez opieki poza stoiskiem lub inną ekspozycją na terenie KS lub w innym miejscu organizacji targów przez KŚ, w czasie montażu, trwania targów i demontażu, mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez KS albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt wystawcy / współwystawcy / innej osoby pozostawiającej przedmioty, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. KŚ nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli w związku z pozostawionymi bez opieki przedmiotami konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targowych, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty. 7.9 Fotografowanie, filmowanie i oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów innych uczestników targów wymaga uprzedniej zgody tych uczestników targów, z wyjątkiem przypadków, w których odbywa się to w oparciu o przepisy Regulaminu . Fotografowanie i filmowanie ekspozycji targowych mające charakter komercyjny, wymaga zgody KŚ. Jeżeli powyższe czynności mogą spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów, KŚ wydadzą polecenie ich wstrzymania. 7.10 Zabronione jest prowadzenie działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych, akwizycyjnych poza stoiskiem, chyba, że wcześniej uzyskano zgodę KŚ. Reklama poza stoiskiem jest odpłatna. 7.11 Na terenie KŚ lub w innym miejscu organizacji targów przez KŚ zabronione jest prowadzenie działań agitacyjnych, aukcji i zbiórek pieniężnych bez złożenia uzasadnionego wniosku do KŚ i uzyskania zgody KŚ. Zabronione jest podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 7.12 Zabronione jest wnoszenie na tereny KŚ lub inne miejsce organizacji targów przez KŚ broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, których użycie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych i mienia znajdującego się na tym terenie.7.13 Na terenach KŚ i w innych miejscach organizacji targów obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych (kabiny dla palaczy) Uczestnicy targów i inne podmioty wskazane w niniejszym Regulaminie są zobowiązani do: a) nie ingerowania swoimi działaniami w przestrzenie ciągów komunikacyjnych i stref ochrony przeciwpożarowej w pawilonach i na terenach otwartych (poza pawilonami) KŚ lub w innych miejscach organizacji targów przez KŚ; b) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenach KŚ lub w innych miejscach organizacji targów przez KŚ oraz oznaczeń dotyczących wyłączenia niektórych przestrzeni ze strefy ruchu; c) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby KŚ ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach targowych), nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągów komunikacyjnych, ewakuację osób z pawilonów lub terenów targowych; KŚ nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe z tytułu niezastosowania się do wydawanych poleceń; d) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych; regulowania mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa.
8. ZABEZPIECZENIE TERENU 8.1 Tereny KŚ i inne miejsca organizacji targów są zabezpieczane przez służby ochrony8.2 . Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie targów, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. 8.3 O zamiarze wprowadzenia dozoru na stoisku w czasie montażu i demontażu albo trwania targów, zainteresowany (wystawca, firma budująca stoisko itp.) jest zobowiązany poinformować KŚ (Koordynatora Technicznego)ze stosownym wyprzedzeniem.8.4 . W okresie trwania targów pawilony są otwierane, zamykane8.5 Wystawca jest zobowiązany udostępnić komisji wszystkie pomieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego.
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 9.1. KŚ nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego. 9.2 KŚ nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od KŚ przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza). 9.3. KŚ nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na terenie Strefy Wystawców lub w innym miejscu targów organizowanych przez KŚ. Uczestnikom targów i innym podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez KŚ ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia). 9.4. Na wyłączenie odpowiedzialności KŚ z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane szczególne środki zabezpieczenia terenów targowych. . KŚ nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez uczestników targów i inne podmioty wymienione w niniejszym Regulaminie wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby KŚ w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z pawilonu targowego. 9.5. Uczestnicy targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na tereny KŚ (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu. 9.6 Uczestnicy targów i wykonawcy stoisk ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań swoich pracowników. 9.7. Uczestnik targów ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu KŚ (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również firm budujących stoiska / wykonujących aranżację przestrzeni (wykonawców). Oceny szkód dokonują KŚ w obecności przedstawiciela uczestnika targów lub wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole. 9.8. O poniesieniu szkody uczestnik targów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić KŚ (Koordynatora Technicznego, Koordynatora Strefy Wystawców, kierownika pawilonu, pracownika Służb Ochrony i Zabezpieczenia), w celu sporządzenia protokołu zdarzenia, stanowiącego podstawę do dochodzenia ewentualnego odszkodowania (z polisy ubezpieczeniowej, na drodze postępowania sądowego). W przypadku poniesienia szkody będącej wynikiem działania osób trzecich i noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa (np. kradzieży, uszkodzenia mienia albo uszkodzenia ciała), uczestnik targów powinien powiadomić również komisariat policji niezwłocznie po stwierdzeniu szkody. 10. CŁO I SPEDYCJA 10.1. Przywóz / wywóz towarów przez uczestników targów z państw nie należących do Unii Europejskiej oznacza wprowadzenie / wyprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i powoduje powstanie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Uczestnik targów z państwa nie należącego do Wspólnoty Europejskiej powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna, rozporządzenia) i przepisami prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa „Prawo celne” i przepisy wykonawcze). 11. REKLAMACJE 11.1. Wszelkie reklamacje uczestników targów wobec KŚ powinny być zgłaszane w formie pisemnej. 11.2. Reklamacje wystawców dotyczące budowy stoisk przez KŚ, ich lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez KŚ pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania targów włącznie (przed demontażem stoiska). 11.3. Pozostałe reklamacje wystawców mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia targów. 11.4. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.
12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. KŚ zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu targów. W takich przypadkach podmiotom, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w targach nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z tym zgłoszeniem (za zgłoszenie wystawcy, za zgłoszenie współwystawcy, z tytułu zamówienia i udostępnienia powierzchni wystawienniczej). 12.2 Uczestnicy targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
12.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy KŚ a uczestnikami targów, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby KŚ 12.4 . Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami targów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy uczestnictwa w targach jest prawo polskie